Protokolai

 

 Voratinklis3

 


 

                                                                Sodų bendrija „Žalesėlis“

                                                              Pakartotino  visuotino susirinkimo protokolas

                                                                                    2019-05-25

                                                                 Šaltoniškės, Riešės sen. Vilniau r.

Susirinkimo pradžia: 11:00 val.

Susirinkimo pabaiga: 14:00 val.

Pakartotiniame sodų bendrijos Žalesėlis (toliau tekste – Bendrija) Bendrijoje yra 270 bendrijos narių - dalyvavo 54 (penkiasdešimt keturi) užsiregistravę bendrijos nariai (sąrašas pridedamas).

Apie įvyksiantį pakartotiną susirinkimą buvo skelbta Bendrijos skelbimo lentose. Kiekvienas Bendrijos narys ir žemės sklypus valdantys ne bendrijos nariai apie susirinkimą buvo informuoti SMS žinute.

Procedūriniai klausimai:

Bendrijos valdybos pirmininkas Gintautas Bergas paskelbė susirinkimo pradžią, jis pasiūlė susirinkimui pirmininkauti Edmundą Vaitkų, o sekretoriauti - Danutę Talentaitę. Šiam pasiūlymui buvo pritarta.

Į balsų skaičiavimo komisiją buvo pasiūlyti du Bendrijos nariai – Gracijus Naujikas ir Viktorija Mališauskienė, šioms kandidatūroms taip pat buvo pritarta.

Nutarta: Bendru sutarimu pakartotiniam susirinkimui pirmininkaus Edmundas Vaitkus Sekretoriaus – Danutė Talentaitė

Balsus skaičiuos – Gracijus Naujikas irViktorija Mališauskienė

Pirmininkaujantis pasiūlė nusistatyti susirinkimo darbo reglamentą – pranešėjui skirti 10 min., o pasisakantiems skirti 5 min.

Nutarta: Pasiūlytam darbo reglamentui pritarta bendru sutarimu.

Darbotvarkė:

 1. Procedūriniai klausimai

 2. Bendrijos valdybos ataskaita (pranešėjas Bendrijos valdybos pirmininkas G. Bergas).

 3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita.

 4. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai.

 5. Bendrijos finansinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 2019  metams.

 6. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas.

 7. UAB „Geo-Tec-Baltija“ atliktų darbų tyrimo ataskaita.

 8. Pagrindinių 2019 m. darbų tvirtinimas.

 9. Kiti klausimai.

SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

Susirinkimas vyksta pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti pakartotinio susirinkimo darbotvarkę.

1. SVARSTYTA: Bendrijos valdybos ataskaita

Pranešėjas: Bendrijos valdybos pirmininkas Gintautas Bergas

Pranešėjas pristatydamas ataskaitą paminėjo, jog visi einamieji darbai yra tęsiami ir sėkmingai vykdomi ( pirmininkas dirba tik nuo 2018 m. gruodžio mėnesio. Žiemos metu buvo valomos Bendrijos gyvenvietės gatvės, savo jėgomis užtaisomos gatvių kelio duobės. Iš anų metų likučių ir įsigytos šiais metais medienos, prie kontoros pagaminti ir sumontuoti suolai. Nutarus laistymo sistemos vamzdyno nekeisti naujais vamzdžiais, remontas buvo atliekamas savomis jėgomis ir anksčiau nustatyto laiko pateiktas vartojimui. Siekiant sumažinti išlaidas kelio remontui ir priežiūrai, valdybos pirmininkas kartu su Arvydu Kregžde nuvyko į Vilniaus r. Riešės seniūniją, kuriam teritorijos administraciniam vienetui priklauso Bendrija, pokalbiui dėl seniūnijos galimybės prisidėti prie Bendrijos gatvių kelių remonto. Gautas Riešės seniūnijos seniūno sutikimas, jog esant galimybei, seniūnija skirs pinigines lėšas Bendrijos kelių remontui.

Valdybos pirmininkas paprašė visuotino susirinkimo pritarimo dėl medžių ir krūmų pašalinimo iš kelių važiuojamosios dalies, laikantis nustatyto bendro naudojimo vietinės reikšmės kelio servituto - 6m. pločio. Pažymėdamas, kad bet kokiu atveju tai turėsime atlikti, nes Bendrijos kelių remontas tampa sunkiai pakeliama našta sodininkams, o norėdami tą naštą palengvinti, privalėsime kelius perduoti Vilniaus r. savivaldybei. Pranešėjas taip pat paminėjo apie sėkmingą Bendrijos nario mokesčio surinkimą, kurį atlieka Bendrijos buhalterė Larisa Dauginienė.

Pirmininkaujantis pasiūlė vertinti Bendrijos ir tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės veiklos valdybos ataskaitą.

Nutarta:

1. Bendru sutarimu Bendrijos ūkinės veiklos valdybos ataskaitą įvertinti patenkinamai ir patvirtinti.

2. Bendrijos valdybai pavesti identifikuoti asmenis, pažeidusius nustatytas kelių juostos ribas, suformuotas pagal teritorijų planavimo dokumentus ir įpareigoti tvarkos reglamento nesilaikančius per protingą terminą pašalinti pažeidimus.

Balsavimas: „už“ vienbalsiai

Revizijos komisijos ataskaita. Dėl objektyvių priežasčių susirinkime nedalyvaujant revizijos komisijos nariams su revizijos komisijos aktu susirinkimo dalyvius supažindino posėdžio sekretorė Danutė Talentaitė.

Revizijos komisijos akte nurodyta, kad buvusi revizijos komisijos pirmininkė 2018 metais pardavė savo sklypą ir paliko mūsų sodininkų bendriją, todėl 2018 metų ūkinės-finansinės veiklos patikrinimą atliko revizijos komisijos nariai Jeronimas Maskeliūnas (203 sklypas) bei A. Jašmontas (282 sklypas).

Revizijos komisija gavo signalų dėl 2017-2018 metais pakeistų metalinių vamzdžių dingimo ir dėl to negautų pajamų bei neaiškumų atliekant kadastrinius matavimus apie „Žalesėlio“ ežerą ir dėl to, gal būt, galimų finansinių ar privatizacijos pažeidimų. Šių klausimų specialiai netyrėme, kadangi buvome informuoti jog metaliniai vamzdžiai laikinai sandėliuojami prie Bendrijos esančiame ūkininko sklype, todėl esame įsitikinę, kad Bendrijos valdyba susirinkimui paaiškins apie visą esamą situaciją. Taip pat netyrėme neaiškumų dėl kadastrinių matavimų ir su tuo susijusių sutarčių bei jų apmokėjimo, taip pat su tuo susijusių galimų privatizacijos pažeidimų, laukdami šiam tikslui sudarytos komisijos darbo išvadų (pirm. Gracijus Naujikas). Susipažinus su ūkinės - finansinės veikios tvarkymu nustatėme, kad kasos, pajamų tvarkymas vykdomas, iš pateiktų dokumentų bei paaiškinimų galima padaryti išvadą, jog tai atliekama teisingai,. Vedamas sumokėtų mokesčių apskaitos ir išlaidų žurnalas, galima nustatyti, kiek per mėnesį surinkta lėšų ir jų išleista. Kasos pajamų orderiai taip pat ir orderių išlaidų apskaita vedama. Griežtos atskaitomybės blankai yra registruojami ir apskaitomi. Kadangi Bendrijos raštinė nesaugoma, tai buhalterė griežtos atskaitomybės blankus saugo namuose, ypač ne sezono metu. Bendrijos nariai ir joje esantys ne Bendrijos nariai informuojami SMS žinutėmis arba telefonu apie reikalingus sumokėti mokesčius. 2018 metų sausio 1 dienai Bendrijos sąskaitoje buvo 16725,50EUR, iš kurių kasoje banko sąskaitoje - 15716,20 EUR. Skolininkų įsiskolinimai 2018 sausio 1 dienai 525 62EUR Nežiūrint raginimų, yra keletas sklypų savininkų, kurie jau eilę metų yra įsiskolinę Bendrijai. Tai 61 sklypas - skola 345 EUR, 18 sklypas - skola 567,31 EUR, 292 sklypas -skola 607 EUR. Bendrijos valdyba ir visuotinis susirinkimas turėtų apsvarstyt ir nutarti, kokias poveikio priemones galima taikyti tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių vengia mokėti nustatytus įnašus.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrijos finansus sudarė nario mokesčiai, tiksliniai mokesčiai remontui ir eksploatacijai, kelių remontui, vandentiekio remontui, taip pat stojamieji mokesčiai. Iš viso gauta 26687,55 EUR pajamų. Pavyzdžiui gauta įplaukų iš kitų šaltinių - 2218,11 EUR (LRT centro, 2% parama nuo mokesčių ir kt) Išlaidos sudarė 27856,15 EUR (atlyginimai pirmininkui, buhalterei, Sodrai, mokesčių inspekcijai, įvairiems darbams ir kt.)

Išvados ir pasiūlymai

1. Parengti ir patvirtinti Bendrijos dokumentų nomenklatūrą bei daugiau dėmesio kreipti dokumentų formaliam sutvarkymui.

2. Tikslinga atstatyti internetinį „Žalesėlio“ Bendrijos puslapį ir jame talpinti visą su

Žalesėlio“ veikla susijusią informaciją.

3. Sukurti ir patvirtinti mechanizmą, kaip išreikalauti mokesčius, kai statant ar rekonstruojant

namus naudojamas sunkiasvoris transportas, žalojantis kelią.

4. Parengti ir patvirtinti Bendrijos Revizijos Komisijos darbo reglamentą.

5. Į Bendrijos valdybos posėdžius visuomet kviesti Revizijos Komisijos pirmininką, arba Revizijos komisijos atstovą.

Prie protokolo pridedamas: Revizijos komisijos ūkinė - finansinės veiklos aktas.

SVARSTYTA: Dėl Bendrijos revizijos komisijos akto tvirtinimo.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti revizijos komisijos aktą.

4. Bendrijos revizijos komisijos rinkimai

Prieš prasidedant Bendrijos revizijos komisijos rinkimams, pirmininkaujantis apibūdino susidariusią situaciją dėl revizijos komisijos rinkimų, pranešdamas, jog pakartotinio visuotinio susirinkimo darbe dėl įvairių priežasčių kandidatai į revizijos komisijos narius Nemunas Biknius ir Jeronimas Maskeliūnas nedalyvauja, nors sutikimai dėl jų kandidatavimo į Bendrijos revizijos komisijos narius gauti. Todėl turime arba balsuoti už pateiktas kandidatūras arba Bendrijos ūkinę - finansinę veiklą vystyti be revizijos komisijos priežiūros?

Svarstyta: Dėl pasiūlytų kandidatūrų į revizijos komisiją: Jaronimo Maskoliūno, Nemuno Bikniaus, Gracijaus Naujiko išrinkimo revizijos komisijos nariais.

Nutarta: Išrinkti Jaronimą Maskoliūną, Nemuną Biknių, Gracijų Naujiką revizijos komisijos nariais.

Balsavo:

Už balsavo - 54

Susilaikė – nebuvo

Prieš - nebuvo

5. Bendrijos finansinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas 2020 metams

Eugenijus Bulovas pasiūlė Bendrijos nariams ir ne nariams nustatyti 10,0 Eur metinį mokestį- nuo vieno aro, vietoje anksčiau buvusio 15,0 Eur . Taip pat buvo pasiūlyta patvirtinti darbuotojų etatų (4 etatai) valdybos pirmininkas, buhalteris, santechnikas. Jų darbo užmokestis paliekamas tas pats t. y. - 690,0 eurų mėnesiui.

Pradėjus svarstyti dėl bendrijos nario mokesčio susiejimo su sklypo dydžiu kilo šurmulys ir dalies bendrijos narių nepasitenkinimas, todėl su pasiūlymu ieškant kompromisinio sprendimo kreipėsi:

Edmundas Vaitkus

Jau daugiau, kaip dešimtmetį nesugebame nustatyti teisingų ir visiems priimtinų mokesčių, todėl pabandysiu paaiškinti plačiau. Ir šiame pakartotiniame visuotiniame susirinkime mokesčių klausimas sprendžiamas per daug paprastai, neatsižvelgiant į paskutines tendencijas. Manoma, kad geriausiai yra apmokėti bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį, nors niekas mums nedraudžia nustatyti kitaip. Tiesiog ignoruojami CK ir teismų išaiškinimai šiuo klausimu. Lemiama aplinkybė yra ta, jog mažesnius žemės sklypus turinčių asmenų yra daugiau, bent jau visuotiniuose susirinkimuose šią grupę atstovauja gausesnis sodininkų skaičius. LRS yra įregistruota Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsnių įstatymu, kuris iš dalies išsprendžia mokesčių klausimą, bet bent dabartinė pataisos redakcija palankesnė asmenims, įsikūrusiems sodų teritorijose, bet nepriklausantiems sodininkų bendrijoms, kurie įstatyme įvardijami, kaip „Kiti asmenys“ - naujoje įstatymo redakcijoje anuliojamas 22 str. 5 dials, kuria buvo pasinaudojama, kaip imperatyvia įstatymo nuostata – „atsižvelgti į sklypo dydį“. Bendraturčio pareiga padengti bendrojo turto eksploatavimo išlaidas atsiranda daiktinės teisės pagrindu (CK 4.76 straipsnis). Apgailėtina, jog sodų Bendrijos nariai, visuotinų susirinkimų dalyviai, neįsiklauso į argumentus ir sprendimus priiminėja, siekdami asmeninės naudos, kitų sąskaita. Esamomis sąlygomis, Bendrrijos nariai gali tiesiog išsivaikščioti.( Plačiau apie pataisas žiūr.)

Darytina išvada, kad jeigu dauguma remtųsi protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais ir teismų praktika, mokesčių nuo sklypo dydžio nebūtų. Dėl to rekomenduoju dar kartą įvertinti situaciją - peržiūrėti Bendrijos nario mokesčio sudarymo pagrindus ir pateikti pasiūlymus, neradus konsensuso (sutarimo) turėtumėme pradėti varstyti teismų duris dėl grupės ieškinio pateikimo.

Reikia pažymėti, jog po Edmundo Vaitkaus pasisakymo pirmininkaujančio adresu pasipylė Jono Daugėno nedalykiška kritika ir įžeidinėjimai. Privalome Joną Daugėną ir kitus įspėti, jog tokie įgytti įpročiai netoleruotini, tuo labiau, kad šis asmuo, savo nepasitenkinimą nepilnaverčiais veiksmais išreiškia jau ne pirmą kartą.

Svarstyta: Dėl Bendrijos nariams ir ne nariams 10,0 (dešimt) Eur. metinio mokesčio nustatymo nuo sklypo ploto.

Nutarta: Bendrijos nariams ir ne nariams nustatyti 10,0 (dešimt) Eur metinį mokestį nuo sklypo ploto.

Balsavo:

Už – 45

Prieš – 9

Susilaikė - nebuvo

5.1. Svarstyta: darbuotojų etatų Bendrijoje kiekio ir mokos fondo nustatymas. Valdybos pirmininko, buhalterio, santechniko ir gerbūvio darbininko etatams nustatyti 690,0 eurų mokos fondą mėnesiui.

Nutarta: Bendru sutarimu patvirtinti keturis etatus t.y. valdybos pirmininko, buhalterio, santechniko ir gerbūvio darbininko - nustatant 690,0 eurų mokos fondą mėnesiui.

6. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas.

Svarstyta: Pasisakė vidaus tvarkos taisyklių autorius ir pateikėjas Stasys Ulkė,

kuris apibūdino vidaus tvarkos taisyklių esmę, paaiškino, kokių principų prisilaikant taisyklės buvo rengiamos.

Pirmininkaujančiam paprašius pakelti ranką tiems susirinkimo dalyviams, kurie yra susipažinę su vidaus tvarkos taisyklių projektu, paaiškėjo, kad su vidaus tvarkos taisyklių projektu susipažinę tik nedaugelis susirinkimo dalyvių. Diskusijoje vidaus tvarkos taisyklių priėmimo klausimu taip pat dalyvavo Gracijus Naujikas, kuris pasiūlė pritarti vidaus tvarkos taisyklių projektui ir jį patvirtinti.

Nutarta: patvirtinti vidaus tvarkos taisykles.

Balsavo:

Už – 52

Prieš - nebuvo

Susilaikė – 2

7. Svarstyta: UAB „Geo -Tec-Baltija“ atliktų darbų tyrimo ataskaita.

Pranešėjas: Gracijus Naujikas

2018 m. rugpjūčio 25 d. pakartotiniame visuotiniame Bendrijos susirinkime buvo nutarta ištirti, kodėl Bendrijos sklype nebuvo pabaigti geodezinių matavimų darbai ir ne pagal paskirtį panaudoti tiksliniai mokesčiai, kurie buvo surinkti geodezinių matavimo darbams finansuoti. Šiuo tikslu buvo sudaryta komisija iš Bendrijos narių: J. Aliulienės, V. Dilienės ir G Naujiko, kuriai buvo iki pakartotino visuotino susirinkimo pavesta ištirti UAB „Geo -Tec-Baltija“ veiklą.Tyrimas apėmė 5 metų laikotarpį. Tuo metu Bendrijos valdybai pirmininkavo Nikolajus Čiumakovas, valdybą sudarė: Eugenijus Bulovas, Stasys Ulkė, J. Aliulienė, V. Mališauskienė, A.Laucius. Iki 2008 m. geodeziniams matavimams buvo surinkta 34239 litai. Pagal sutartį Nr. 108 tarp Bendrijos su UAB „Geo -Tec-Baltija“, rangovui iš Bendrijos sąskaitos per 2007 m. buvo atlikti mokestiniai nurodymai -19649,0 litų sumai. 2007 m. UAB „Geo -Tec-Baltija“ atliktas – 6000,0 litų mokestinis nurodymas – avansas. Už galutinius geodezinius darbus pervesta dar 13649 litai. Atliktų darbų aktas nerastas, nors apie tokio dokumento (atliktų darbų akto) buvimą kalbama, nepaisant to, jog faktiškai darbai nebuvo atlikti arba nebuvo užbaigti… Į klausimus, kas dėl to kaltas, kodėl buvo vilkinamas darbas, kodėl nėra atliktų darbų akto, kodėl rangovas pasirinktas be konkurso ir kodėl darbai nebuvo užbaigti ir įteisinti, lieka neatsakyta. Tik 2011-04-11 iš LRS Kontrolieriaus gautas atsakymas, jog Prašymas derinti projektą atmestas. Siūloma žemę palikti valstybės žinioje. Taip pat išaiškinta, kad pirmiausiai reikalinga kreiptis dėl aplinkinių ribų kadastrinių matavimų, o tik po to formuoti sklypus.

Likusių surinktų tikslinių mokesčių 14590 litų suma panaudota ne pagal paskirt, nes jokio sprendimo dėl jų panaudojimo nerasta.

Komisijos požiūriu, šis tyrimas nėra nuodugnus ir visą Bendrijos finansinę ūkinę veiklą apimantis, todėl būtina atlikti Bendrijos ūkinės – finansinės veiklos auditą už 10 metų laikotarpį, bet žinant, kad auditas yra nepigus malonumas, turėtumėm pabandyti šią problemą išspręsti savomis jėgomis - sudaryti komisiją, kuri atliktų bendrijos finansinės ūkinės veiklos dokumentinį patikrinimą už 10 metų laikotarpį.

Pirmininkaujantis pasiūlė, jog sudarytai komisijai galėtumėm pavesti parengti ir Bendrijos mokesčių koncepsiją, t.y suformuoti motyvuotą teisiškai pagrįstą, argumentuotą mokesčių sistemą Bendrijoje, jog bendrojo turto eksploatavimo išlaidas ir sąnaudos už teikiamas paslaugas būtų dengiamos lygiais pagrindais.

Visais klausimais pasisakė bendrijos nariai: J. Aliulienė, N. Čiumakovas, E. Bulovas, V. Mališauskienė.

Pasigirdus replikoms, kad tokios komisijos sudaryti negalime, nes dalis susirinkimo dalyvių išsivaikščiojo, pirmininkaujantis E. Vaitkus pasiūlė balsavimo komisijai patikslinti susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių skaičių.

Skaičiavimo komisijos nariams: Gracijui Naujikui ir Viktorijai Mališauskienei patikslinus susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių skaičių:

Nustatyta: jog susirinkime dalyvauja 32 Bendrijos nariai, įvertinant tai, kad sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta dalyvaujančių Bendrijos narių balsų dauguma ,šio susirinkimo sprendimai yra teisėti. (Pagrindas sod. bendrijų įst. žiūr.)

Svarstyta: susipažinus su „Geo -Tec-Baltija“ atliktų darbų tyrimo ataskaita, iškilo daug piniginio pobūdžio ir kt. nežinomųjų, todėl būtina tyrimą tęsti, atliekant visos finansinės ūkinės veiklos tyrimą 10 metų laikotarpyje, tam tikslui pasiekti turime sudaryti komisiją. Be to, būtų tikslinga sudarytai komisijai pavesti suformuoti mokesčių mokėjimo Bendrijoje koncepsiją, vertinant dabartinę situaciją, kaip labai grėsmingą. Teisingų mokesčių nebuvimas - esminė problema, galinti sukelti griūtį ir turėti nepageidaujamų pasekmių Bendrijajai.

Į komisiją pasiūlyti: J. Aliulienę, G. Naujiką ir E. Vaitkų.

Nutarta:

1. Sudaryti komisiją Bendrijos finansinei ūkiniai veiklai ištirti, apimančiai dešimties metų laikotarpį - nuo 2008 m. iki 2018 m. ir mokesčių mokėjimo koncepcijos suformavimui.

Komisijos nariais išrinkti:

J. Aliulienė

G. Naujikas

E. Vaitkus

2. Bendrijos valdybai, artimiausiu laiku išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis būtų galima tęsti pradėtus geodezinių matavimų darbus ir ar būtų galima panaudoti esamą įdirbį.

Balsavo:

Už – 29

Prieš – nebuvo

Susilaikė – 2

8. Pagrindinių 2019-2020 metų darbų tvirtinimas

Svarstyta:

Bendrijos valdyba Pakartotiniam visuotiniam susirinkimui nepateikė pagrindinių darbų metmenų ir preliminarios sąmatos 2019-2020 metams, todėl nėra žinoma ir kiek piniginių lėšų prireiks bendrijos veiklai plėtoti, bet vadovaujantis kažkokia mistika bendrijos nariai, pakartotinio visuotino susirinkimo dalyviai nustato bendrijos nario 10,0 eurų metinį mokestį nuo sklypo dydžio. Tai dar kartą patvirtina, jog mokesčiai yra neteisingi ir nepagrįsti.

Bendrijos valdybos pirmininkas G. Bergas pateikė savo samprotavimus dėl 2019-1920 metais numatomų darbų, žodžiu pareikšdamas, jog toliau bus vykdomi paviršinio vandentiekio vamzdyno bei gatvių remonto darbai ir kt.

Nutarta:

Bendru sutarimu pritarti vykdomiems darbams.

Balsavimas: „už“ vienbalsiai

9. Kiti klausimai

Svarstyta:

9.1. Paviešintas bendrijos nario A. Simanavičiaus pareiškimas, kuriame keliama teisingų mokesčių problema dėl bendro naudojimo turto eksploatavimo išlaidų ir sąnaudų už teikiamas paslaugas, dengiamo (dengimo ?) lygiais pagrindais. Šis pareiškimas dar kartą patvirtina problemos aktualumą, vedantį į dalinį mokesčių mokėjimą arba visišką mokesčio nemokėjimą, boikotą. Kaip nebūtų griaudu, šio susirinkimo sudėtis nėra pasirengusi ką nors keisti iš esmės Bendrijos mokesčių sistemoje, todėl teisingų mokesčių problemos sprendimą reikia atidėti iki tol, kol 7 darbotvarkės klausimu sudaryta komisija parengs ir pateiks visuotiniam susirinkimui mokesčių sandaros Bendrijoje koncepciją.

Nutarta:

 1. Bendru sutarimu pritarta pozicijai teisingų mokesčių problemos sprendimą atidėti iki tol, kol sudaryta komisija parengs ir pateiks visuotiniam susirinkimui mokesčių sandaros Bendrijoje, koncepciją.

 2. Pavesti Bendrijos valdybai - parengti A. Simanavičiui argumentuotą atsakymą į iškeltus kl. dėl mokesčių ir teikiamų paslaugų taikymo praktikos Bendrijoje.

  Balsavimas: „už“ vienbalsiai.

Svarstyta: Dėl Revizijos komisijos gauto signalo dėl 2017-2018 metais pakeistų metalinių vamzdžių dingimo ir dėl to negautų pajamų. Šiuo klausimu vyko aštri diskusija. Buvęs Bendrijos valdybos pirmininkas N. Čiumakovas teigė, jog vamzdžiai yra saugomi pas šalia Bendrijos gyvenantį ūkininką ir kad jis pasistengs, jog šie vamzdžiai būtų grąžinti Bendrijai.

Nutarta: Bendru sutarimu įpareigoti Bendrijos valdybą išreikalauti iš N. Čiumakovo, jog vamzdžiai butų nedelsiant grąžinti Bendrijai - vamzdžiai būtų apskaityti, nustatyta vamzdžių kokybė ir kiekis.

Priedai:

 1. Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ 2019-05-25 pakartotiname susirinkime dalyvavusių narių sąrašas – 1 egz., 3 lapai.

 2. 2019- 04-24 Ūkinės finansinės veiklos revizijos komisijos aktas – 1 egz. 2 lapai.

 3. UAB „Geo-Tec-Baltija“ atliktų darbų tyrimo ataskaita. - 1 egz. 3 lapai.

 4. 2019-03-12 Algimanto Simonavičiaus pareiškimas dėl teisingų mokesčių nustatymo ir kt. – 1 egz. 1 lapas.

Prierašas:

Siekdamas užbaigti manipuliacijas dėl 2019-05-25 įvykusio Sodininkų bendrijos „Žalesėlis“ visuotino pakartotino susirinkimo sprendimų, bei įvertinant tai, kad susirinkimo sekretorė D. Talentaitė susirinkimo protokolo nesurašė ir nepasirašė, o tik bandė mano surašytą protokolą redaguoti, išreikšdama išankstinę šališką poziciją - motyvuodama tuo, kad protokolo pasirašymo klausimą „sprendžia ne jinai viena“, nusprendžiu: savo parašą, kuris yra pasirašytas ant protokolo projekto ir įteiktas valdybos pirmininkui G. Bergui, atšauki ir užregistruoti šį protokolą su pirmininkaujančio ir kt. Bendrijos narių parašais ir su šiuo prierašu.

Apie priimtą sprendimą informuoti s/b „Žalesėlis“ bendruomenę, svetainėje: www.zaleselis.lt

 

Susirinkimo pirmininkas ( parašas )

Susirinkimo dalyvių ( parašai )

 

 

 

 


                                                                                            

                                                                                         Sodų bendrija „Žalesėlis”

                                                                                 Šaltoniškės, Riešės sen. Vilniau rajonas                                                                        

                                                                                                    Priedas 

                                                                                                  2019-09-06

Dėl 2019-05-25 įvykusio pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolo surašymo

Šiuo priedu paaiškinu protokolo surašymo aplinkybes, kurios ne visiškai atitinka protokolų surašymo ir pasirašymo praktiką. Nustatyta tvarka susirinkimų protokolus surašo susirinkimo sekretorius, o pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, niekaip nedalyvaujant tretiesiems, o tuo labiau suinteresuotiems asmenims.

Deja, reikia pasakyti, jog pakartotinio susirinkimo protokolo surašymas ir pasirašymas vyko pažeidžiant etikos taisykles – dalyvaujant tretiesiems, suinteresuotiems ir išankstines nuostatas turintiems asmenims, ir esant interesų konfliktui,

2019 birželio mėnesio viduryje sulaukiau Bendrijos valdybos pirmininko G. Bergo telefono skambučio - kuriuo pirmininkas informavo, kad gautas valdybos narės - pakartotinio susirinkimo sekretorės D. Talantaitės parengtas pakartotinio susirinkimo protokolas. Jau šitoje vietoje, protokolo surašymo terminų prasme buvo įvykdytas procedūrinis pažeidimas (Sodininkų bendrijos Žalesėlis įstatai - 54.7. protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Bendrijos narių susirinkimo dienos.)

Atvykęs į G. Bergo namus, buvau supažindintas su ranka rašyta „protokolo atmaina“ šioje rašliavoje buvo pažeistos visos kanceliarinės kalbos taisyklės. Rašliava galėjo pretenduoti į juodraštį, bet jokiu būdu ne į protokolą. Šiame rašliavos variante buvo daug kas praleista, neužfiksuoti esminiai susirinkimo eigos momentai. Pažvelgus į tokios rašliavos variantą neaišku, ką pakartotinio susirinkimo dalyviai veikė keturias valandas (tokia pakartotinio. susirinkimo trukmė)? Tad, pasinaudojęs savo atlikta santrauka ir savo atmintimi, parengiau protokolo projektą ir įteikiau G. Bergui, kuris buvo ėmęsis tarpininko vaidmens. Būčiau protokolo projektą įteikęs sekretorei, bet G. Bergo duotu telefono numeriu prisiskambinti pakartotinio susirinkimo sekretorei nepavyko. Įteikdamas protokolo projektą G. Bergui pareiškiau, jog laukiu susirinkimo sekretorės pastabų ar pasiūlymų, bet jų nesulaukiau – sulaukiau G. Naujiko skambučio, kuris piktinosi, jog protokole per plačiai nušviečiau situaciją mokesčių sandaros srityje, dėl LR Seime įregistruotos Sodininkų bendrijos įstatymo pataisos, – pakartotiniame susirinkime savo mintis pateikiau glausta forma, o protokole, nenukrypdamas nuo konteksto, išdėsčiau plačiau, kad sodininkui ir nedalyvavusiam susirinkime būtų aišku, kas vyksta ir kokius darbus turime atlikti. Be to, plačiau apibūdinti aplinkybių, kurios turės lemiamos reikšmės Sodininkų bendrijų tolimesnei raidai LRS priėmus Sodininkų bendrijų ist. pataisas, neturėjau galimybės, nes pasisakymą nutraukė sodų bendrijos buhalterės L. Daugėnienės sutuoktinis J. Daugėnas, kuris savo nedalykiška kritika ir įžeidinėjimais galimai turėjo tikslą sužlugdyti visuotinį pakartotinį susirinkimą. Manau, kad šie desperatiški veiksmai nėra atsitiktiniai, jie yra koordinuojami, bandant apsaugoti savo bendrus, o kad Bendrijos valdybos veikloje esama grubių pažeidimų, galima teigti jau šiandien – ne visos surinktos lėšos buvo naudojamos pagal paskirtį, grubiai pažeidinėjami buhalterinės apskaitos ir kt. įstatymai. Artėja laikas, kai turėsime apsispręsti, ar ir toliau leisime vogti ir save mulkinti ar vis tik iš asmenų, padariusių žalą, pareikalausime atsakomybės? Bet apie tai vėliau, kai pateiksime revizijos aktą.

Pratęsiant protokolo rengimo istoriją, turiu pasakyti, kad, nesulaukęs iš posėdžio sekretorės nei iš jos tarpininko G. Bergo pastabų, parengiau galutinę protokolo redakciją, pasirašiau ir įteikiau tam pačiam tarpininkui. Ir pamaniau, kad protokolo klausimas baigtas, bet pasirodo, kad tai tik pradžia. Praėjus gal porai savaičių sode mane aplankė G. Bergas ir G. Naujikas, kurie teigė, kad vyko pro šalį ir dėl to užėjo ir, tarp kitko, pridūrė, kad yra parengta nauja papildomo susirinkimo protokolo versija, jie pažymėjo, kad galiu elgtis kaip noriu - pasirašyti protokolą ar nepasirašyti, bet nukirto, kad protokolas turi būti toks. Dabar tapo aišku, kad įvairūs susirinkimo protokolo taisymai ir vilkinimas pasirašyti, tebuvo siekis mane (pirmininkaujantį) apkaltinti procedūriniais pažeidimais ir tokiu būdu pabandyti susirinkimo protokolą paversti niekiniu. Toks vyksmas vertintinas kaip realus interesų konfliktas. Tuo labiau, kad nei kitam visuotiniam susirinkimui, o tuo labiau valdybai nesuteikta teisė persvarstyti ar kitaip keisti priimto visuotinio susirinkimo sprendimus. Tai gali būti užginčijama teisme.

Per tą laiką, kai revizijos komisija pradėjo patikrinimą, įvyko keletas valdybos posėdžių, kuriuose galimai ir nuspręsta, kokio turinio susirinkimo protokolas turi būti. Bet asmenys turintys bent šiek tiek kompetencijos, tokių klaidų surašydami protokolą nedarytų. Tai labai pavojingas precedentas, analogiškas dokumento klastojimui. Nesuprantama, kokia priežastis ir kokia grėsmė vertė pašalinti iš protokolo turinio nuostatas: a) parengti Bendrijos mokesčių sandaros koncepciją; b) patikslinti susirinkime dalyvaujančių Bendrijos narių skaičių; c) pastabą dėl nepateiktų pagrindinių darbų metmenų ir preliminarios sąmatos 2019-2020 m. nepateikimo; d) pridėti nutarimą, kuriuo nebuvo priimta tai, kad pasiūlyta A. Simanavičiui laikytis bendrijos susirinkimuose priimtų mokesčių mokėjimo taisyklių; ė) nepritarimas valdybos narės – buhalterės sutuoktinio neadekvatiems veiksmams

Įžvelgdamas kai kurių asmenų interesą protokolo rengimo ir pasirašymo procesą eskaluoti toliau, nusprendžiu pasirašyti protokolą su prierašu.

Surašant protokolą buvo vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Apgailėtina, kai šiandien turiu aiškintis, lyg būčiau kažką nederamo, nepadoraus padaręs, siekdamas turtinės ar kitos asmeninės naudos. Manau, kad mūsų visų tikslas turėtų būti tas pats – siekti, skaidrumo, aiškumo, elementaraus padorumo ir sąžiningumo tarpusavio santykiuose.

 

Pagarbiai,

Edmundas Vaitkus

 

2024 © Žalesėlis. Visos teises saugomos.